Ikiyaga cya Kivu Kuzamura gazi metani Guha agaciro gazi metani Inkeke iturutse ku mpamvu zisanzwe


GUSHYIRAHO URUHEREREKANE RW'IBITEMBO

Guteranya ibitembo bizamura amazi avanze na gazi bikorerwa ku butaka. Uko bizagenda biba birebire, niko bizajya bikururwa bijyanwa mu Kivu. Mu gihe ibice bigize urwo ruhererekane rw'ibitembo bizaba bimaze guteranywa, bizashyirwa ku bwato, bijyanwe ku bundi bwato buzaba buli mu Kivu aribwo bugenewa kwakira imashini zizatunganyilizwaho gazi. Ibishushanyo bikulikira birerekana ku buryo burambuye ibice binyuranye byo gushyira ibyo bitembo mu mazi, hifashishijwe ibikoresho bigenewe gushyigikira ibyo bitembo.

 

 

Igice cya mbere cyo gushyira uruhererekane rw'ibitembo mu mazi

Ibyuma bishyigikira ibitembo mu mazi bibanza kuzura amazi. Amazi yuzuramo buhoro buhoro, kandi bisubirwamo niba habaye ingorane mu gihe uruhererekane rw'ibitembo rushyirwa mu mazi.

 

Nyuma yo gushyira uruhererekane rw'ibitembo mu mazi.

Ibishyigikizo by'ibitembo bigenda byuzura amazi bimwe nyuma y'ibindi kugirango umuvuduko w'ibitembo mu gihe bishoka mu mazi ushobore gukulikiranwa.

 

Nyuma yo gushyira ibitembo mu mazi.

Ibishyigikizo by'ibitembo bimaze kuzura amazi, ibitembo bihagarara neza mu mazi. Ibipimo by'igishyigikizo k'ibitembo bikorwa hakulikjwe ingano y'imbaraga zizaboneka mukuzamuka kw'amazi. Icyuma gishyigikira ibyo bitembo kizaba kinini kurushaho kugirango kitazagira imbara nke mu gushyigikira ibitembo.

Hafashwe icyemezo cyo kutegereza cyane ibitembo ibishyigikizo, k'uburyo ibyo bishyigikizo bitaryama neza munda y'ikivu. N'ubwo byaba bishyigikiwe, ni ngombwa ko uruhererekane rw'ibitembo rukulikira ubwato bizaba biteyeho mu gihe ubwo bwato buzanyeganyezwa n'umuvumba w'amazi.